Gegevensbescherming

Algemeen

1. Deze bepalingen inzake gegevensbescherming gelden voor het door CARGLASS® N.V. (Carglass®) uitgeoefende aanbod op het internet www.carglass.be (hierna website genoemd).

2. Carglass® wendt alle in verband met het gebruik van de website overgemaakte gegevens uitsluitend aan in het raam van de geldende wetgeving en de bepalingen inzake de gegevensbescherming.

3. Deze bepalingen inzake de gegevensbescherming gelden niet voor zover via de website slechts de toegang tot de toepassingen en/of inhoud van derden wordt opengesteld en deze toepassingen en/of inhoud door Carglass® uitdrukkelijk als niet onder de verantwoordelijkheid van Carglass® vallend werden gekenmerkt. In deze gevallen kunnen ook de bepalingen inzake de gegevensbescherming van derden worden aangewend die van deze bepalingen inzake de gegevensbescherming afwijken.

4. Carglass® kan deze bepalingen inzake de gegevensbescherming van tijd tot tijd wijzigen om deze aan toekomstige uitbreidingen of andere wijzigingen van de websites of bepaalde prestaties aan te passen. De klant heeft het recht te allen tijde het wissen van de hem betreffende opgeslagen gegevens te vorderen.

5. Carglass® is niet verantwoordelijk voor foutieve informatie die door de gebruikers op de site geplaatst wordt. Evenmin is Carglass® verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar verwezen wordt in de ingestuurde artikelen. 

Persoonsgebonden gegevens

1. Bij het gebruik van de website en bepaalde toepassingen zamelt Carglass® persoonsgebonden gegevens in over de gebruiker, voor zover deze zulke persoonsgebonden gegevens meedeelt (b.v. via het formulier „gewenste termijn“ of in een over de website verstuurde contactname, b.v. aan Customer Support van Carglass®). Deze door de gebruiker ter beschikking gestelde persoonsgebonden gegevens worden door Carglass® b.v. aangewend om aanvragen te beantwoorden, contact met de gebruiker op te nemen of zijn opdrachten uit te werken en uit te voeren. Carglass® zal de online ter beschikking gestelde persoonsgebonden gegevens slechts voor de meegedeelde doelstellingen inzamelen, bewerken en gebruiken.

2. Carglass® kan de aanlevering van persoonsgebonden gegevens van de klant verlangen, indien de klant via de website contact opneemt met Customer Support van Carglass® en daarbij persoonlijke gegevens meedeelt. De in het raam van Customer Support opgenomen gegevens worden bij Carglass® opgeslagen en ter bewerking van de aanvraag van de klant gebruikt.

Beschikbaarstelling van gegevens aan derden

1. Carglass® kan de klantgegevens ter beschikking stellen aan derden waarmee Carglass® b.v. in het raam van de gegevensverwerking, de terbeschikkingstelling van toepassingen en/of Customer Support samenwerkt. In dit geval worden de betreffende gegevens volgens de hier vastgelegde bepalingen behandeld.

2. In de volgende gevallen kan Carglass® persoonsgebonden gegevens ter beschikking stellen aan derden:

  • indien de klant uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven voor de beschikbaarstelling, toestemming die te allen tijde kan worden herroepen,
  • indien er een uitvoerbaar resp. onaanvechtbaar (definitief) gerechtelijk of administratief bevel tot overlegging en/of beschikbaarstelling van gegevens aan derden is uitgevaardigd,
  • indien Carglass® op grond van een wettelijke verplichting ook zonder zulk bevel tot overlegging en/of beschikbaarstelling en/of beschikbaarstelling aan derden wordt verplicht,
  • indien de overlegging en/of beschikbaarstelling nodig zijn om misbruik van de website of bepaalde toepassingen – in het bijzonder een inbreuk op de gebruiksvoorwaarden – op wettelijk toelaatbare wijze te verhinderen.

Cookies

Cookies zijn technische informatie die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Deze technische informatie stelt Carglass® in staat de website aan te passen aan de behoeften van de bezoekers, doordat er statistische gegevens over het gebruiksgedrag worden ingezameld. Hierbij worden echter geen persoonlijke gegevens over gebruikers opgeslagen of aangewend. De samengevoegde informatie betreft b.v. welke pagina’s worden bekeken of hoe lang een bepaalde pagina wordt bekeken. Carglass® zet geen Cookies in noch om informatie over bezoeken op andere websites te verzamelen, noch om persoonlijke, identificeerbare informatie over gebruikers ter beschikking te stellen, afgezien van wat een gebruiker in onderling akkoord in de loop van het gebruik overmaakt.

Gebruik van geanonimiseerde gegevens

1. Carglass® heeft het recht de over de klant verzamelde gegevens te anonimiseren of te pseudonimiseren en uit de aldus bewerkte gegevens statistieken en vergelijkbare waarderingen op te stellen.

2. Carglass® heeft eveneens het recht de geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens voor eigen doelstellingen te gebruiken en deze gegevens ter beschikking te stellen van derden.

Herroeping van toestemmingen

Voor zover de klant heeft ingestemd met het gebruik in een bepaalde vorm van de gegevens, kan hij deze verklaring te allen tijde herroepen met uitwerking voor de toekomst.


 
 
Carglass © Carglass N.V. 2009 gegevensbescherming - toegankelijkheid - gebruiksvoorwaarden - verantw. uitgever.
CARGLASS© en zijn logo zijn geregistreerde merken van Belron S.A. en haar dochtervennootschappen.